Baibel Stori No. 11/Abraham – Askim God na em bai givim yu
Baibel Stori No. 11/Abraham – Askim God na em bai givim yu