Baibel stori No. 24/Moses – Long strong bilong yu yet, yu no inap!
Baibel stori No. 24/Moses – Long strong bilong yu yet, yu no inap!