Baibel stori No. 25/Moses – No ken pasim strong bel bilong yu!
Baibel stori No. 25/Moses – No ken pasim strong bel bilong yu!